คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๔๗๕/๒๕๖๓ เรื่อง ให้เปิดดำเนินการสถานที่ กิจกรรมและกิจการต่างๆ ได้เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กันยายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๓๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ดำเนินการสถานที่ ทำกิจกรรม หรือกิจการต่างๆ ได้เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๑๗๒/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๗๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๗๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๗๐/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามมิให้ลงเล่นน้ำ สาดน้ำ หรือทำกิจกรรมทางน้ำอื่นใดในแม่น้ำเพชรบุรี มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๙๘๒/๒๕๖๓ เรื่อง ให้เปิดสถานที่ สถานประกอบการ หรือทำกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๙๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้เปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมหรือกิจการบางประเภทได้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง เปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๙๓/๒๕๖๓ เรื่อง เแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง เปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้เปิดร้านหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๐๙/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดเพชรบุรี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๔๓/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้เปิดร้านค้าหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดภาคใต้มารายงานตัว พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง ให้เปิดร้านค้าหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๖๘๘/๒๕๖๓ แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการจังหวัดเพชรบุรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๖๔๒/๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๖๒๓/๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๖๑๔/๒๕๖๓ การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๖๐๖/๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๙๕/๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๙๒/๒๕๖๓ มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๙๑/๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๙๐/๒๕๖๓ การป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติเดชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๘๙/๒๕๖๓ ให้ส่วนราชการ อปท.ปิดการให้บริการบางประเภทที่เสี่ยงต่อ COVID-19 เมษายน ๒๕๖๓
การติดต่อราชการกับสำนักงาน กพร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมษายน ๒๕๖๓
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๙ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ฉบับที่ ๗ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๖ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องขอความร่วมมือในการงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีคนมาร่วมจำนวนมากยากแก่การควบคุม ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องห้ามเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓


ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๕) ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔) ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
คำสั่ง ศบค.ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา ๙ (ฉบับที่ ๕) ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่ง ศบค.ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา ๙ (ฉบับที่ ๔) ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พฤษภาคม ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) พฤษภาคม ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) พฤษภาคม ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) เมษายน ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓