การประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการพัฒนาเพื่อการปฎิรูประบบข้อมูลสุขภาพ โรงแรมริชมอนด์ (24 ก.ย. 57)
ชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขภาพ 50 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2558 (version 2.0  1 ต.ค.57)
เครื่องมือตรวจสอบ 43 แฟ้ม (manual) โดย เกิดสุข เมืองสมบัติ รพ.ท่ายาง 1 ธ.ค.57
รหัสมาตรฐานที่ใช้ใน 43 แฟ้ม
แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูล OP/PP ปี 58 ของ สปสช ปี 2558
สรุปผลการประชุม HDC วันที่ 21-22 กันยายน 2558
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
* สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

* กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

* สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี (ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช)

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเบื้องต้น
(23 มิถุนายน 2558)
ICD-10-TM  for PCU 2012
คู่มือการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลด้านรหัส ICD10 ในศูนย์ข้อมูล
(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีนาคม 2558)