ตรวจราชการ 60 รอบ1

ตรวจราชการ 60 รอบ 2

เล่มตรวจราชการ

เล่มตรวจราชการ รอบ2

สรุปประเด็นตรวจราชการปี 60+ผู้รับผิดชอบ (13ม.ค. 60)

ผู้นิเทศสรุปตรวจ เพชรบุรี 2-60

ไฟล์สรุปตรวจราชการ  
ข้อเสนอแนะการตรวจราชการ