กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข  ณ 24 ตุลาคม 2560 

แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

 

จังหวัด

โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561-2564