กระทรวงสาธารณสุข
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และ PA

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

 

จังหวัด

โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561-2564